I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

 • Yhdistyksen nimi on Hyytiäisten Sukuseura ry, kotipaikka on Saarijärven kaupunki ja toimialueena koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.
  2 §
 • Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. 
  3 §
 • Sukuseura pyrkii toteennuttamaan tarkoitusperiään
  • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
  • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
  • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
  • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä 
  • pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

II Seuran jäsenet

4 §

 • Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka haluaa liittyä sukuseuraan. 
  5 §
 • Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.
 • Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
  6 §
 • Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella. 
  7 §
 • Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen , joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena. 
  8 §
 • Seuran jäsenen katsotaan eronneen sukuseurasta, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksua kahteen vuoteen. 
  9 §
 • Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. 
 • Hallituksen esityksestä sukukokous voi kutsua sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on aikaisemmin toiminut ansiokkaasti seuran puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Kunniapuheenjohtaja on vapaa jäsenmaksusta.
  10 §
 • Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

III Seuran hallitus

11 §

 • Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.
 • Hallitukseen kuuluu vähintäin kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä.
 • Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.
 • Jos jäseniä on kuusi, heistä on erovuorossa vuosittain kaksi. Jos jäseniä on enemmän erovuorossa, on kahtena ensimmäisenä vuonna kolme ja kolmantena vuonna loput. Kahden ensimmäisen vuoden aikana erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.
 • Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa sukuseuran varaesimieheksi.
 • Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintäin kaksi muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi, tai vähintäin neljä muuta jäsentä, jos jäsenmäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksesta on pidettävä päätöspöytäkirjaa. 
  12 §
 • Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten. 
  13 §
 • Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies ja varaesimies yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä. 
  14 §
 • Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

IV Seuran tilit

15 §

 • Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa.
 • Toiminnantarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään huhtikuun aikana.

V Seuran kokoukset

16 §

 • Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana vuosittain huhti-syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kirjeellä.
 • Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. 
  17 §
 • Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.
 • Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista.
  • 1. hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus
  • 2. hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  • 3. vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
  • 4. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  • 5. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksivaratoiminnantarkastajaa tarkastamaan alkaneen
  • kalenterivuoden tilejä sekä seuran hallintoa
  • 6. päätetään alkaneen kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus, sekä 
  • 7. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

18 §

 • Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.
 • Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet ovat annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

VI Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

19 §

 • Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintäin kahden kuukauden väliajoin. 
  20 §
 • Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä samaan tarkoitukseen. Sukuseuran arkisto on luovutettava Jyväskylän maakunta-arkistolle. 
  21 §
 • Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassaolevia säännöksiä.

JÄSENREKISTERISELOSTE

HYYTIÄISTEN SUKUSEURA RY

JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE